Kategoria: Nauka, szkoła, uczeń

UKRYTY PROGRAM

Specjaliści układają programy nauczania, nauczyciele wybierają spośród nich te, które najbardziej im odpowiadają. Szkoły działają, programy są realizowane. Jest jak­by wszystko w porządku. Ale od dawna wielu ludzi nurtuje pytanie, dlaczego tak częs­to absolwenci szkół różnych typów nie spełniają wymogów założonych w programach.Przez wiele lat w odpowiedziach na tak postawione pytanie zwracano uwagę na złe cechy dzieci lub wykazywano błędy czy niedoskonałości procesu kształcenia i wycho­wania. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych pojawił się pomysł zupełnie innej odpo­wiedzi. Powstało podejrzenie, że być może cały ten układ czynników zwany szkołą wywołuje coś zupełnie innego, niż chciano osiągnąć. W ten sposób doszło do stworze­nia pojęcia hidden curriculum, co można tłumaczyć jako „ukryty program.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!

TWÓRCA OKREŚLENIA

Twórcą tego określenia jest Ph. Jackson, który pierwszy raz użył go we wspomnianej już pracy na temat klasy szkolnej Life in the Classrooms (Jackson 1968). Przez „ukryty program rozumiał on, z grubsza rzecz biorąc, to, co szkoła czyni (wpaja, uczy, daje) młodym ludziom do niej uczęszczającym, mimo że to „coś wcale nie zostało zaplanowane. Nie jest to tożsame z „ubocznymi skutkami – o tym, że każde działanie ludzkie jaldeś uboczne skutki przynosi, wiedziano od dawna. Ukrytego programu nie da się utożsa­mić z ubocznymi skutkami głównie dlatego, że dotyczy on spraw zbyt ważnych. Jeśli coś trwale i zasadniczo określa rodzaj rzeczywistego wpływu danej placówki, trudno to coś nazywać „ubocznym.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!

UKRYTY PROGRAM

Określenie „ukryty program szybko wzbudziło duże zainteresowanie, wielu ba­daczy próbowało szukać ukrytego programu w najróżnorodniejszych środowiskach oświatowych. Pojęcie „ukryty program zaczęło robić karierę, podzieliło ono jed­nak los bardzo wielu pojęć wprowadzonych w naukach społecznych, choćby takich, jak na przykład „grupa odniesienia. Gdy pojawiło się ono pierwszy raz, każdy czuł, że zostało wyodrębnione i nazwane coś realnie istniejącego i niewątpliwie ważnego, gdy jednak próbowano dokładniej określić znaczenie i zakres pojęcia, na­tychmiast poczęły piętrzyć się trudności. Okazało się, że nazwa otwiera okno na cały nowy, złożony świat zjawisk, że można mówić nie o jednym ukrytym progra­mie, a o całym szeregu różnych spraw ukrytych i półukrytych, prawie intencjonal­nie i całkiem nieintencjonalnie, świadomie i nieświadomie działających w obrębie szkoły. Rozpoczęły się więc rozważania i spory definicyjne.

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!

SPRAWA NAZWY

A więc sprawa nazwy. Poza wyrażeniem „ukryty program” mówi się „niejawny* czy „latentny program, ale także „pozadydaktyczne skutki szkoły“, „uboczne skut­ki sZkoły“, „wtórne konsekwencje” lub po prostu „to, co szkoła czyni ludziom do niej uczęszczającym.Uciekając od nadmiaru sporów definicyjnych, przyjmijmy dla naszych dalszych rozważań, że „ukryty program’ oznacza „pozadydaktyczne, lecz wychowawczo ważne konsekwencje uczęszczania do szkoły, które pojawiają się systematycznie, ale riie są zawarte w żadnym zestawie celów i uzasadnieniu działań oświatowych (Vallance 1983, s. 11). Ukryty program może być „różnie ukryty. Możemy zauważyć niejednakowe stopnie „głębokości ukrycia – zaczynając od przypadkowych i nie zamierzonych produktów ubocznych nauczania, aż po rezultaty „głęboko zakorzenione w histo­rycznie określanych społecznych funkcjach oświaty (Vallance 1983, s. 11).

Witaj na moim serwisie w całości poświęconym tematyce hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu i znajdziesz tutaj ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu!